Vester Sønderbæk – Idom

Fra 1830 til ca. 1947

Vester Sønderbæk i Idom var i familiens eje fra 1830, hvor Christen Pedersen ved et mageskifte overtog garden. Christen Pedersen var en bror til vores tipoldefar, Søren Pedersen fra Bak i Vinding.

Vores oldefar, Peder Sønderbæk Sørensen (1831-1913) kom til Vester Sønderbæk som plejesøn, da hans forældre døde, og han overtog gården efter farbroren i 1851.

Han drev gården i 60 år og videresolgte den til sin datter, vores bedstemor, Christiane Pedersen (1885-1937) i 1911. I ca. 1947 videresolgte vores bedstefar, Kristian Toft (1884-1969) gården til Ernest Burgaard.

 

Skøde 1911

Undertegnede Gaardejer Peder Sørensen af Idum sælger, skøder og endelig overdrager herved til min Datter

Christiane Pedersen

den mig tilhørende Ejendom Sønderbæk i Idum Sogns vestre Del

 

Matr. No. 11a af Hartkorn 2 Td. 5 Lkp

“           15       “             “       2   “

med Anpart i Sognets Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende, med paastaaende Bygninger, disses mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, Besætning, Inventarium, al Udbo, Gødning, Sæd, Ave og Afgrøder, samt Mejeriandel!

Overtagelsen er sket og henstaar det købtes fra Dato for Køberindens Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at hun i Tilfælde af Ildsvaade er berettiget til Erstatningen til anordningsmæssig Anvendelse.

 

2

Forfaldne kommunale Skatter og Afgifter betales af Køberinden, medens den kgl. Skal betales af Sælgeren for April Termin 1911.

 

3

 For Købesummen 30.000 Kr, hvoraf for medfulgt Løsøre regnes 6.000 Kr. er jeg fyldestgjort bl.a. derved, at Køberinden snarest muligt optager et saa stort Laan, som kan erholdes i Vestjydsk Kreditforening, og udbetaler mig Provenuet af dette; endvidere forpligter hun sig til, til enhver Tid at lade mig afbenytte den på Ejendommen værende gule Marskhest med Ponyvogn og behørig Seletøj. Skulde nævnte Køretøj komme bort fra Ejendommen stilles der en anden lignende Befordring til min Disposition. Nævnte Rettighed der anslaaes til en aarlig Værdi af – 50 Kr. sikres med Prioritet i den solgte Ejendom efter saa stort Kreditforeningslaan med statsretsmæssig Forpligtelse som til enhver Tid kan opnaaes.

 

4

 Omkostningerne ved dette Skødes Oprettelse, Tinglæsning m.v. deles halvt mellem Sælgeren og Køberinden.

 

5

Det Laan i Vestjydsk Kreditforening som Sælgeren skal have udbetalt Provenuet af skal ikke overstige 18.000 Kr.

Retsanmærkning frafaldes om Declaration angaaende Fredlysning af en Gravhøj paa Matr. No. 11a tinglæst 28/8 1903.

 

6

 Saafremt Køberinden skulde indgaa Ægteskab skal førnævnte Ejendom med Tilbehør være hendes Særeje.

 

P.t. Holstebro den 1. juni 1911.

 

Peder Sørensen                                                Kristiane Pedersen