Hans Madslund – 3. marts 1907 – Oksbøl Realskole – Tur til Havet

Om Hans Madslund

Oksbøl Realskole 3-3-1907

Kære Forældre !

Ja som jeg har skrevet paa Kortet, saa vilde jeg jo gerne, om I vilde sende Vadsketøjet inden fjorten Dage regnet fra Søndag, thi nu paa Lørdag trække jeg i min sidste rene Skjorte, og Haandklæder har jeg kun én af (for Resten vilde jeg nok have et Par mere med herned, thi der er jo kun to i Pakken, der maa vist ingen være kommen med herned i Jul) og af Lommetørklæder kun en halv, det il sige, den er halv snavset, saa I ser at jeg trænger haardt. Kan I ikke faa det sendt til Holstebro saa I ikke behøver at køre to Gange for Tøjets Skyld.

Vor gamle Lærer Gundesen er død og vi skal til hans Begravelse i Morgen. Vi har til Tak for hans Lærergerning skillinget sammen til en Palmekrans til hans Grav. Som I maaske ved, fik vi en lille ung Lærer efter Jul. Han kunde ikke lære os ret meget og forstod ikke at holde Orden saadan, at det somme Tider gik temmelig morsomt til. Vi fordrede saa af Hansen at han skulde skaffe os en anden Lærer. Vi har nu ogsaa faaet en som vistnok er meget dygtig, thi han er Mathematisk Student og har første Ingeniøreksamen, men vi kan jo ikke bestemt vide hvordan han er thi vi fik ham først i Gaar. Vi har det meget godt og fornøjeligt hernede. Vi var saaledes en Dag ude ved Vesterhavet. Der var nemlig dreven en Damper ind paa Kysten og Hansen syntes da, at vi skulde ud og se den. Vi kunde jo saa samtidigt se Havet som flere af os ikke havde set før og blandt dem var jeg.

Hansens Karl kørte os derud, men vi var saa uheldigt ikke at komme paa det Sted hvor Damperen var strandet, thi vi viste nemlig ikke bestemt, hvor det var den var strandet, men kørte ud paa Lykke og Fromme. Vi kom derfor ogsaa to Mil fra hvor det var at den var strandet. Vi fik altsaa ikke Damperen at se, men Havet saa vi dog, og det var ogsaa et smukt Syn, især naar man ikke før har set Havet og dertil kom at Havet den Dag var i Oprør saadant at Bølgerne gik høje og væltede sig med deres skumhvide Toppe ind mod Kysten. Da der for Tiden var Ebbe og Havbunden er haard kunde vi gaa ude i Havet medens vi lod Bølgerne skylle lige op til vores Fødder.

Nu maa jeg holde op da Kl. er 12,30, saa det er jo ved Tiden at komme i Seng men for resten kommer vi næsten aldrig i Seng før imellem Kl. 11 og 12. Skriv til mig, da jeg gerne vil have, at der kommer Breve. Og nu til Slut en kærlig Hilsen fra Eders hengivne Søn.

Hans Madslund
Oksbøl Realskole